Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MrsBeans

Carolien Boone

Boschpolderstraat 1

2807 LJ Gouda

E-mailadres: carolien@mrsbeans.nl

Artikel 3.      Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen MrsBeans en een cliënt.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. MrsBeans behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk zijn bekendgemaakt.
 4. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 5. De omgang met persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Artikel 4.    Voedingsadvies en coaching

 1. De overeenkomst tussen MrsBeans en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de dienst.
 2. MrsBeans zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op MrsBeans rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan MrsBeans worden medegedeeld.

Artikel 5.    Geen medisch advies

MrsBeans verleent geen medisch advies. Raadpleeg bij medicijngebruik, ziekte of twijfel altijd een arts. MrsBeans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enig handelen of nalaten naar aanleiding van verstrekte voedingsadviezen en informatie.

Artikel 6. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7. Annuleren van afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt MrsBeans zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 8.    Betaling en incassokosten

 1. Betaling geschiedt voordat de dienst geleverd wordt. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
 3. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de cliënt.
 4. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente.
 6. Indien MrsBeans echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9.    Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MrsBeans partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Klachten

 1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.